logo

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова

2020-2023


https://www.a.cec.md/ru/strategicheskiy-plan-tsentralnoy-izbiratelnoy-komissii-na-2020-2023-gody-3371_96032.html

Стратегический план Центральной избирательной комиссии на 2020-2023 годы

Стратегический план Центральной избирательной комиссии на 2020-2023 годы