logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Observatori internaționali acreditați - 642 de persoane


https://www.a.cec.md/ro/observatori-internationali-8556_99314.html

 

Pentru acreditarea observatorilor internaționali sunt necesare următoarele acte:

a) demers oficial, în original, din partea instituției de acreditare a observatorilor;

b) copia de pe pașaportul cetățeanului străin valabil (document de călătorie).

c) formularul demersului pentru acreditare a observatorului internațional completat de fiecare candidat.

Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora

Organizațiile internaționale, guvernele statelor străine și organizațiile neguvernamentale din străinătate pot depune dosarul pentru acreditare doar în urma obținerii invitației din partea CEC sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.  

Reprezentanții organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreți, care vor asista observatorii internaționali acreditați pe durata activității lor.

Vă rugăm să transmiteți formularul demersului pentru acreditare, însoțit de scrisoarea oficială, copiile pașapoartelor persoanelor care urmează să fie acreditate, până în data de 3 iulie 2021, la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; corneliu.pasat@cec.md, fax: + 373 22 234 047.

Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor.

For the accreditation of interational observers shall be submitted the following documents:

a) An official letter, in original, from the institution requesting the accreditation;

b) The copy of valid passport of foreign citizen.

c) acccreditation form of the international observer, completed by every person nominated by the institution;

Regulation on status of observers and their accreditation procedure

International organizations, governments of foreign states and non-governmental organizations from aboard shall submnit the request for the accreditation only after receiving an invitation from Central Electoral Commission directly or through the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, upon the request of the Central Electoral Commission.

The representatives of international organizations, foreign countries’ governments and non-governmental organizations from abroad may register at the Central Electoral Commission, if needed, interpreters, who will assist the accredited international observers during the period of their activity.

Please send the official letter accompanied by the accreditation form, passport copies for the persons to be accredited, till 3 July 20201, to the address: 119 V. Alecsandri Str., MD 2012, Chisinau, Republic of Moldova; e-mail: info@cec.md; corneliu.pasat@cec.md, fax: + 373 22 234 047.

The deadline for lodging the applications for accreditation as observers is 7 days before the Elections Day.

 

 

Misiuni diplomatice / Embassies
Organizații internaționale / International organisations
Autorități electorale / Electoral authorities