Cerințe pentru subiecții de drept care intenționează să candideze la funcția de Președinte

2.3.1  Cerințe pentru subiecții de drept care intenționează să candideze la funcția de Președinte al Republicii Moldova

1.  Reglementări de ordin general

1.1. Preşedintele Republicii Moldova se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.

1.2. Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională.

1.3. Procesul de desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

1.4. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală face publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor.

1.5. Pe durata campaniei electorale candidaţii înregistraţi nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui organ electoral.

1.6. Modelele documentelor (cu excepţia listei de subscripţie) necesare pentru înregistrarea candidaţilor sînt plasate  pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale www.cec.md,  compartimentul „Alegeri prezidențiale 2016”.

2. Reglementări pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă

2.1. Pentru înregistrarea grupului de inițiativă, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, depune la Comisia Electorală Centrală următoarele acte:

 a) demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă, conform modelului din anexa nr. 3 la Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova  Aprobat prin hotărîrea CEC nr. 113 din 18 august 2016;

b) procesul-verbal al ședinței adunării cetățenilor/organului central al solicitanților colectivi privind susținerea/desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova;

c) lista, în original și în copie, a cetățenilor care au participat la adunarea de constituire a grupului de inițiativă /a membrilor organului central al solicitanților colectivi care, potrivit statutelor lor, au competența de a desemna candidatul la functia de Presedinte al Republicii Moldova. Lista prezentată va conține numele, prenumele si semnăturile participanților;

d) lista membrilor grupului de inițiativă, în limba de stat, inclusiv versiunea electronică a listei care nu conține rubrica „Semnătura”;

e) declarația candidatului privind consimțămîntul său de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd şi declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova și posedarea limbii de stat, conform modelului din anexa nr. 4 la regulament sus-numit. Declarația va fi scrisă personal de candidat la sediul CEC și prezentată concomitent cu setul de documente;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – recto şi verso);

g) demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele activității grupului de inițiativă (trezorierul), după caz;

 h) statutul şi certificatul de înregistrare la Ministerul Justiţiei (originalul şi copia), în cazul partidelor și altor organizații social-politice. Se va prezenta fotocopia de pe actele menționate. În calitate de copie a statutului se acceptă şi versiunea tipografică a acestuia. 

3. Reglementări pentru înregistrarea concurenților electorali

3.1 Demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă (conform modelului din anexa nr. 6 la regulamentul sus-numit) va fi adresat Comisiei Electorale Centrale, la care vor fi anexate următoarele acte:

a) listele de subscripție numerotare și sistematizare în condițiile pct. 23 și 24 din regulamentul precitat și cu respectarea prevederilor art. 102 din Codul electoral;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul său de a candida la alegerile pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;

f) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3);

g) la dorința candidatului, simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie; h) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – recto şi verso). 

4.  Condiții speciale pentru candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova

4.1.  În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot care are vîrsta de 40 de ani împliniți în ziua alegerilor, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi îndeplinește condiţiile prevăzute de prezentul cod.

4.2. Nu pot candida şi nu pot fi alese persoanele care:

- nu deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 40 ani;

- sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;

- sînt militari cu serviciul în termen;

- sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare;

- au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- sînt private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.

 

5. Drepturile concurenţilor electorali

5.1. Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale la folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget. Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

5.2. Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate avea în fiecare circumscripţie electorală persoane de încredere care îl ajută la desfăşurarea campaniei electorale, fac agitaţie pentru alegerea lui, îi reprezintă interesele în relaţiile cu autorităţile publice, cu alegătorii şi cu organele electorale. Persoana de încredere reprezintă interesele unui singur candidat. Numărul persoanelor de încredere se stabilește în conformitate cu art. 45 alin. (1) Cod electoral.


 5.3.  Aceeaşi persoană de încredere poate reprezenta candidatul în mai multe circumscripţii electorale, cu condiţia respectării numărului de persoane de încredere în fiecare circumscripţie. Persoana de încredere poate activa doar în circumscripţiile electorale în care a fost desemnată de către Comisia Electorală Centrală.

5.4. Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

5.6. Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului.

5.7. Pe durata  perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori transferaţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor, precum şi nu pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni administrative fără consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

5.8. Partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

5.9. Concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii.

5.10. Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.

 5.11. Concurenţii electorali pot depune contestaţii în condiţiile Codului electoral.

5.12. Concurenţii electorali pot să solicite acreditarea observatorilor pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare.

 

6. Obligaţiile concurenţilor electorali

6.1. Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să recupereze mijloacele tehnico-materiale şi financiare ce i-au  fost alocate din buget pentru a-şi desfăşura campania electorală.

6.2. Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.

6.3. Concurentul electoral este obligat să deschidă la bancă un cont cu menţiunea “Fond electoral”, prin care va efectua toate tranzacţiile electorale şi va reflecta toate veniturile şi cheltuielile. Concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei.