Cerinţe pentru depunerea candidaturilor în cadrul alegerilor locale generale din 2015

Cerinţe pentru depunerea candidaturilor

                   în cadrul alegerilor locale generale din 2015

 

Pornind de la categoriile de autorităţi ale administraţiei publice locale pentru care vor avea loc alegeri, Codul electoral stabileşte cerinţele obligatorii specifice pe care trebuie să le întrunească candidatul la funcţia de primar și/sau consilier local.

1.     Reglementări de ordin general

1.1. Consilierii în consiliile locale, precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

1.2. Au dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani și nu au restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales (art. 13 alin. (2) din Codul electoral).

1.3. Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani și nu au restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales (art. 13 alin. (2) din Codul electoral).

1.4. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi de primar, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

1.5. O persoană poate candida, în același timp, pentru funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

1.6. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor.

1.7. Pe durata campaniei electorale candidaţii înregistraţi nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui organ electoral.

1.8. Documentele privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de consilier  sătesc (comunal), orășenesc şi de primar se depun la consiliul electoral de circumscripție de nivelul întîi. Candidaţii la funcţia de primar general al municipiului Chișinău şi de primar al municipiului Bălţi depun documentele la consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea.

1.9. Documentele privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de consilier  raional şi de consilier municipal se depun la consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea.

1.10.  Modelele documentelor (cu excepţia listei de subscripţie, ale cărei condiții de întocmire, autentificare și prezentare sînt descrise la pct. 3.2 din prezentele Cerințe) necesare pentru înregistrarea candidaţilor sînt plasate  pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale www.cec.md,  compartimentul „Alegeri locale 2015”.

 

2. Reglementări pentru candidaţii la funcţia de consilier local şi de primar desemnaţi de către partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale

2.1.  Desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale.

2.2.  Candidaturile prezentate de către blocurile electorale se vor depune la organul electoral respectiv doar după înregistrarea acestora la Comisia Electorală Centrală.

2.3.  Pentru înregistrare, candidaţii vor prezenta consiliului  electoral de circumscripţie următoarele documente:

a) demersul partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral prin care se solicită înregistrarea în calitate de concurent electoral; în cazul constituirii blocului electoral se prezintă şi copia de pe hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea acestuia;

b) procesul-verbal al şedinţei organului central sau, după caz, teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi);

Notă: Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripția electorală respectivă și plus maxim 5 candidaţi supleanţi (spre ex., pentru înregistrarea candidaților la funcția de consilier în cadrul unui consiliu local format din 11 consilieri, lista prezentată va conține cel puțin 6 și maxim 16 candidați).

c) datele biografice ale candidatului;

d) declarația candidatului privind consimțămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

f) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea (suspendarea), pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care va fi ales primar și îi va fi validat mandatul;

g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin. (3) din Codul electoral, precum și pentru persoanele care, în virtutea funcției pe care o dețin, sînt obligate să-și suspende raporturile de serviciu pe durata campaniei electorale;

Notă: Candidații care nu au obligația potrivit legii să-și suspende activitatea/raporturile de serviciu nu completează și nu prezintă declarația prevăzută la lit. g);

h) simbolul electoral se prezintă la Comisia Electorală Centrală în versiune electronică[1] şi în format tipărit pe hîrtie în culori alb-negru cu descrierea deplină (pentru imprimare în buletinul de vot);

i) copia de pe actul de identitate.

2.4. Particularităţile privind modul de întocmire şi depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaţilor în alegerile locale generale, inclusiv formularele acestora, sînt aprobate și descrise prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3267 din 17 aprilie 2015[2].   

2.5. O persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid, altei organizații social-politice sau bloc electoral. O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

2.6.  Numărul de candidaţi în consiliu înscrişi în liste trebuie să conţină minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripţia electorală respectivă şi maximum cinci candidaţi supleanţi.

2.7.  Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale pot propune cîte o singură candidatură pentru funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală.

 

3.  Reglementări pentru candidaţii independenţi la funcţia de consilier local şi de primar

3.1. Pentru înregistrare, candidaţii independenţi vor prezenta consiliului electoral de circumscripţie următoarele documente:

a) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent (informaţii suplimentare despre condiţiile pe care trebuie să le întrunească listele de subscripţie se regăsesc mai jos, la pct. 3.2.);

b) datele biografice ale candidatului independent;

c) declaraţia candidatului independent privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia respectivă, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

d) declaraţia candidatului independent privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

e) declaraţia candidatului independent pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care va fi ales primar și îi va fi validat mandatul;

f) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin.(3) din Codul electoral;

g) simbolul electoral (doar dacă dispun) în versiune electronică (conform formatului solicitat) şi în format tipărit pe hîrtie în culori alb-negru cu descrierea deplină;

h) copia de pe actul de identitate.

3.2.  Listele de subscripţie în susţinerea candidatului independent trebuie să întrunească următoarele  cerinţe obligatorii:

a) eliberarea listelor de subscripţie pentru colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent la alegerile locale se face în baza cererii (modelul este prezentat în Anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014[3]), depuse la organul electoral competent. Modelul listei de subscripţie este aprobat de Comisia Electorală Centrală;

b) colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent se efectuează după constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi în baza listei de subscripţie eliberate de consiliul electoral.

c) are dreptul de a colecta semnături atît candidatul independent, cît şi persoana împuternicită de acesta. Cererea privind eliberarea listelor de subscripție poate fi însoţită de lista persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor și va conţine: numele şi prenumele persoanei împuternicite, data, luna şi anul naşterii, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul acesteia;

d) susţinătorii candidatului independent şi colectorii de semnături pot fi numai cetăţenii cu drept de vot;

e) semnăturile se colectează numai în circumscripţia în care candidează candidatul independent; 

f) lista de subscripţie trebuie să conţină numai semnături ale susţinătorilor care domiciliază într-o singură localitate;

g) persoana care a colectat semnăturile este obligată să semneze pe fiecare filă din listele de subscripţie, în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile;

h) lista de subscripţie trebuie autentificată prin aplicarea, pe fiecare filă, a ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective;

i) responsabili de asigurarea autenticităţii datelor din listele de subscripţie sînt persoanele care colectează semnăturile;

j) nu se admite depunerea listelor de subscripţie suplimentare după ce consiliul electoral de circumscripţie a primit şi a înregistrat setul de documente privind înregistrarea candidatului independent.

Notă: Susținătorii candidatului independent completează personal rubricile din lista de subscripție privind numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi aplică semnătura;

3.3. Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi vor prezenta liste de subscripţie cu semnăturile susţinătorilor care trebuie să cuprindă 5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale de bază din circumscripţia în care candidează, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10.000 de persoane.

3.4. Pentru funcţia de consilier candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de 2% din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale de bază din circumscripţia în care candidează, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin de 50 de persoane.

(Exemplul nr. 1: Presupunem că numărul de alegători din circumscripţia electorală municipală Chişinău  nr. 1 este de 618031, conform  listelor electorale de bază. Acest număr de 618031 de alegători se va înmulţi la 2 şi se va împărţi la o sută. Numărul obţinut se va împărţi la 51 (numărul de mandate stabilit pentru Consiliul municipal Chişinău). Prin urmare, pentru a fi înregistrat în calitate de consilier municipal, candidatul independent trebuie să fie susţinut de cel puţin 242 de alegători.

Exemplul nr. 2: Presupunem că numărul de alegători din circumscripţia electorală sătească Alexeevca nr. 14, raionul Edineţ, este de 560, conform  listelor electorale de bază. Acest număr de 560 de alegători se va înmulţi la 2 şi se va împărţi la o sută. Numărul obţinut se va împărţi la 9 (numărul de mandate stabilit pentru Consiliul sătesc Alexeevca). Efectuînd calculele respective, obţinem o cifră de 1,24 alegători. Deoarece numărul obținut după împărțire este 1,24, candidatul independent pentru a fi înregistrat în calitate de consilier trebuie să fie susţinut, prin semnături, de cel puţin 50 de persoane).

3.5. În cadrul alegerilor locale un singur alegător poate susţine:

a) o persoană care candidează la funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau cîte o singură persoană pentru fiecare din aceste funcții;

b) o persoană care candidează atît la funcţia de primar, cît şi la funcţia de consilier într-o singură circumscripţie electorală sau cîte o singură persoană pentru fiecare din aceste funcții.

 

 

 

4.  Restricţii pentru persoanele care candidează

4.1. Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:

 a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului;

    b) conducătorii autorităţilor publice centrale;

    c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;

    d) primarii şi viceprimarii;

    e) pretorii şi vicepretorii.

 

4.2. Nu pot candida şi nu pot fi alese persoanele care:

- nu deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani pentru funcţia de consilier şi, respectiv, 25 de ani pentru funcţia de primar;

- sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;

- sînt militari cu serviciul în termen;

- sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare;

- au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- sînt private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.

 

5. Drepturile concurenţilor electorali

5.1. Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale la folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget.

5.2. Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

5.3. Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului.

5.4. Pe durata  perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori transferaţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor, precum şi nu pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni administrative fără consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

5.5. Partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

5.6. Concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii.

5.7. Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în consiliile electorale de circumscripție care i-au înregistrat, precum şi în birourile electorale ale secțiilor de votare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.

5.8. Concurenţii electorali pot avea persoane de încredere în fiecare circumscripţie electorală. 

5.9. Concurenţii electorali pot depune contestaţii în condiţiile Codului electoral.

5.10. Concurenţii electorali pot să solicite acreditarea observatorilor pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare.

 

6. Obligaţiile concurenţilor electorali

6.1. Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să returneze mijloacele tehnico-materiale şi financiare ce i-au  fost alocate din buget pentru a-şi desfăşura campania electorală.

6.2. Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.

6.3. Partidele politice şi blocurile electorale vor prezenta Comisiei Electorale Centrale, iar candidaţii independenţi vor prezenta la consiliul electoral de circumscripţie care i-a înregistrat, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile.

 

 

 

 [1] La prezentarea simbolului electoral în versiune electronică se vor lua în considerare următoarele cerinţe:

  1. fişierul grafic cu simbolul electoral trebuie prezentat în format .TIFF/.PNG/.JPG;
  2. simbolul va fi prezentat în două fişiere avînd dimensiunile 15×15 mm şi 50×50 mm;
  3. versiunea electronică a simbolului va conţine doar culorile alb şi negru.