Întrebări frecvente privind alegerile locale generale

1. Cine are dreptul de a alege în Republica Moldova?
Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia persoanelor recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

2. Unde am dreptul să-mi exercit dreptul de vot?
În cazul alegerilor locale generale, dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul. În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează doar în localitatea în care îşi are reşedinţa.

3. În baza căror acte se poate vota?
În cazul alegerilor locale generale, participarea la votare este permisă în baza următoarelor acte:

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;
d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;

4. În ce condiţii alegătorul poate verifica lista electorală?

Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor iar alegătorii au posibilitatea de a verifica corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral al secţiei de votare va examina contestaţia depusăîn decurs de 24 de ore.

5. Alegătorul nu este inclus în lista electorală, dar doreşte să voteze. Ce trebuie de făcut în această situaţie?
În ziua alegerilor, alegătorii care din anumite motive nu sînt înscrişi în lista electorală şi cetăţenii care s-au stabilit cu traiul pe teritoriul secţiei de votare după completarea listei electorale, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză.

6. În ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală?
Alegătorul se exclude din lista electorală în baza actelor oficiale (sau a copiilor de pe acestea), care se anexează la lista electorală, în următoarele cazuri:
- de deces sau de declarare a persoanei decedată prin hotărîre judecătorească;
- de încorporare în serviciul militar;
- de declarare a incapacităţii de exerciţiu prin hotărîre judecătorească;

7. Cetăţenii aflaţi peste hotarele ţării pot participa la alegerile locale generale?
Nu. Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării pot participa doar la alegerile parlamentare şi la referendumurile republicane.

8. Unde pot vota studenţii?
În cazul alegerilor locale generale, studenţii şi elevii pot vota doar în localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. În cazul în care studentul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează doar în localitatea în care îşi are reşedinţa.

9. Dacă alegătorul din motive temeinice (ex.: boală) nu poate veni în localul de votare, el poate vota la locul aflării?
În conformitate cu art. 55 alin. (4) din Codul electoral, în cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar de persoanele care domiciliază în perimetrul secţiei de votare corespunzătoare iar cererile urmează a fi făcute în scris,  începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

10. Cum se completează buletinele de vot pentru alegerea primarului, consilierilor locali şi raionali(municipali)?
Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din fiecare buletin de vot primit, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate. Buletinele de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret.
Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul, are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţlor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale.

11. Ce trebuie să facă alegătorul dacă consideră că a completat greşit unul din buletinul/buletinele de vot?
Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, biroul electoral al secţiei de votare, la cererea lui, anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Asemenea cazuri se menţionează în procesul-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor şi în lista electorală.

12. Unde votează alegătorii care nu au viză de domiciliu şi nici de reşedinţă?
În cazul alegerilor locale generale, alegătorii care nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă nu pot participa la vot.