Instrucţiune privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare

Instrucţiune
privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare

(Instrucţiunea prezentă este elaborată în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice
„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005)

 

       1 . Dispoziţii generale

1.1. Instrucţiunea prezentă determină cerinţele obligatorii de apărare împotriva incendiilor pentru întreprinderi, instituţii şi organizaţii, clădiri şi încăperi utilizate pentru amplasarea secţiilor de votare.

1.2. Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor a clădirilor (edificiilor, încăperilor),  pregătirea şi instruirea personalului în perioada pregătirii şi desfăşurării activităţii secţiilor de votare, o poartă conducătorii acestor obiective (clădirii, încăperilor).

1.3. Responsabilitatea personală privind asigurarea apărării împotriva incendiilor, respectarea şi menţinerea la nivel a regimului de protecţie contra incendiului în încăperile secţiei de votare, îndeplinirii prevederilor prezentei instrucţiuni de către membrii birourilor electorale şi personalul antrenat în activitate, precum şi de organizarea serviciului în cadrul secţiei de votare o poartă preşedinţii birourilor electorale respective.

1.4. Membrii birourilor electorale, precum şi angajaţii obiectivelor unde sînt amplasate secţiile de votare, sînt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile  prezentei instrucţiuni.

1.5. Conducătorul obiectivului unde este amplasată secţia de votare, împreună cu preşedintele biroului electoral sînt obligaţi:

a) să verifice respectarea prezentei instrucţiunii de către toate persoanele;

b) să instruiască persoanele de serviciu;

c) periodic să verifice starea de apărare împotriva incendiilor, satisfacerea serviciului;

d) să asigure întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de telecomunicaţii, mijloacelor de stingere a incendiilor, căilor de evacuare.

 

 2. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor

      La fiecare secţie de votare, înainte de a începe activitatea, prin ordinul conducătorului obiectivului trebuie să fie stabilit un regim de protecţie contra incendiilor corespunzător, asigurarea îndeplinirii prezentei instrucţiuni, regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, inclusiv:

- verificarea stării apeductului exterior şi interior de incendiu, reţelelor electrice, instalaţiilor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, de protecţie împotriva fumului;

-  asigurarea dotării şi menţinerii în stare bună de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor;

- instruirea sub semnătură privind măsurile de apărare împotriva incendiilor a membrilor biroului electoral şi a personalului, implicat în activitate;

- determinarea şi amenajarea locurilor pentru fumat;

- stabilirea modului de verificare şi închidere a încăperilor.

 

3. Prevederile principale de apărare împotriva incendiilor

3.1. Secţiile de votare trebuie amplasate în clădiri de gradul I-III de rezistenţă la foc nu mai sus de etajul doi.

3.2. Secţia de votare trebuie asigurată cu legătură telefonică. La fiecare aparat de telefon trebuie afişată inscripţia cu numărul de telefon a celei mai apropiate unităţi de pompieri.

3.3. Din clădirea, în care este amplasată secţia de votare, trebuie să fie nu mai puţin de două ieşiri de evacuare.

Se interzice:

- instalarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine şi a meselor, amplasarea temporară a punctelor comerciale în căile de evacuare din încăperile şi clădirile secţiilor de votare;

 - blocarea căilor de evacuare, accesului către mijloacele de stingere şi  telecomunicaţii,   dispozitivelor   de    deconectare  a    energiei electrice, precum  şi  închiderea  uşilor de ieşire de rezervă

în timpul desfăşurării măsurilor legate de alegeri;

- instalarea în cabinele de votare sau pe suprafeţele din interiorul sau exteriorul acestora a întrerupătoarelor şi prizelor de curent electric;

- atîrnarea corpurilor de iluminat pe firele de curent electric;

-  trasarea şi exploatarea reţelelor electrice temporare;

- efectuarea lucrărilor cu foc deschis (sudare etc.) în încăperile sectorului electoral;

- utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate, precum şi exploatarea aparatelor electrice de producţie industrială, care nu sînt dotate cu termoregulatoare;

- funcţionarea  sobei cu combustibil solid fără supraveghere;

- încălzirea sobei în timpul votării;

-  încălzirea permanentă a sobei mai mult de două ore;

- amplasarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine, meselor, scaunelor şi altor obiecte la o distanţă mai mică de 1,5 m de la sobă;

- instalarea şi exploatarea sobelor temporare.

 

4. Mijloace pentru stingerea incendiilor

4.1. Încăperile secţiilor de votare trebuie să fie dotate  cu nu mai puţin de două stingătoare de incendiu cu un volumul de cel puţin 5 litri. În caz dacă sînt hidranţi interiori de incendiu, acestea trebuie să fie dotaţi cu furtunuri şi ţevi de refulare, precum şi verificaţi la debutul de apă.

4.2. Dacă pe teritoriu este amplasat rezervor de incendiu, acesta trebuie să fie umplut cu apă, iar hidranţii exteriori de incendiu de pe reţeaua de apă să fie în stare tehnică de funcţionare.

4.3. Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate în locuri uşor accesibile. Accesul la ele trebuie să fie permanent liber.

 

5. Acţiunile în caz de incendiu

5.1. La izbucnirea incendiului, acţiunile membrilor biroului electoral, personalului, administraţiei obiectivului (clădirii), unde este amplasat secţia de votare, în primul rînd trebuie orientat la asigurarea evacuării persoanelor.

5.2. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului, miros de ardere, ridicării temperaturii etc.) este necesar:

- urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri;

- pînă la sosirea subdiviziunilor de pompierilor de întreprins măsuri pentru evacuarea persoanelor, bunurilor materiale şi stingerea incendiului.

5.3. Conducătorul obiectivului (clădirii), preşedintele biroului electoral sau altă persoană responsabilă la locul incendiului este obligat:

- de a dubla anunţul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;

- de a organiza de comun cu persoana de serviciu şi a personalului evacuarea persoanelor, buletinelor şi bunurilor materiale, precum şi întimpinarea subdiviziunilor de pompieri la incendiu;

- de a verifica cuplarea sistemelor de protecţie antiincendiu (de înştiinţare a persoanelor despre incendiu, de stingere, de protecţie împotriva fumului);

- la necesitate de a deconecta energia electrică;

- de a opri toate lucrările în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de lichidarea incendiului;

- de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepţia celor implicate la stingerea incendiului;

- de a organiza conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiului pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurînd respectarea prevederilor de securitate de către personal care participă la acţiunile de stingere a incendiului.  

     

 

Direcţia salvatori şi pompieri