Cerințe pentru subiecții de drept care intenționează să candideze la funcția de deputat în Parlament

 

1.  Reglementări de ordin general

1.1. Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.

1.2. Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi.

1.3. Procesul de desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

1.4. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală face publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor.

1.5. Pe durata campaniei electorale candidaţii înregistraţi nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui organ electoral.

1.6. Modelele documentelor (cu excepţia listei de subscripţie) necesare pentru înregistrarea candidaţilor sînt plasate  pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale www.cec.md,  compartimentul „Alegeri parlamentare 2014”.

 

2. Reglementări pentru formaţiunile politice

2.1. Pentru a fi înregistrate în calitate de concurent electoral, formaţiunile politice prezintă Comisiei Electorale Centrale, cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:

a) procesul-verbal  al şedinţei organului central al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea listei de candidaţi (nr. de candidaţi incluşi în listă nu trebuie să fie mai mic de 51 şi mai mare de 101, plus 2 candidaţi supleanţi);

b) datele biografice ale fiecărui candidat;

c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.

e) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute - pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin. (3) din Codul electoral;

f) simbolul electoral în versiune electronică şi pe hîrtie;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului.

 

3. Reglementări pentru candidaţii independenţi

3.1.  Pentru a fi înregistraţi, candidaţii independenţi prezintă Comisiei Electorale Centrale următoarele documente:

a) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului  independent, care trebuie să întrunească următoarele  cerinţe obligatorii:

- candidatul independent depune o cerere la CEC prin care solicită formulare ale listelor de subscripţie,  după care Comisia Electorală Centrală înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a listelor de subscripţie eliberate şi îi eliberează un număr suficient de formulare, contra semnătură  (modelul listei de subscripţie este aprobată de Comisia Electorală Centrală);

- colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent se efectuează doar în baza listei de subscripţie aprobate şi eliberate de CEC;

- susţinătorii candidatului independent pot fi numai cetăţeni cu drept de vot;

- lista de subscripţie va conţine numai semnături ale susţinătorilor care domiciliază într-o singură localitate;

- listele de subscripţie prezentate de candidatul independent trebuie să conţină cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de semnături;

- persoana care a colectat semnăturile este obligată, în prezenţa primarului localităţii respective, să semneze fiecare filă a listelor de subscripţie, confirmînd, pe propria răspundere, că semnatarii personal şi benevol au indicat datele personale şi au semnat lista de subscripţie;

- responsabili de asigurarea autenticităţii datelor din listele de subscripţie sînt persoanele care colectează semnăturile;

- nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat setul de documente privind înregistrarea candidatului independent;

b) datele biografice ale candidatului;

c)  declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.

e) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute - pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin. (3) din Codul electoral;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului.

 

4.  Restricţii pentru persoanele care candidează

4.1. Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:

a) viceprim-ministru, ministru şi viceministru, membru din oficiu al Guvernului;

b) conducător al autorităţii publice centrale;

c) preşedinte şi vicepreşedinte al raionului;

d) primari şi viceprimar;

e) pretor şi vicepretor.

4.2. Nu pot candida şi nu pot fi alese persoanele care:

- nu deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;

- sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;

- sînt militari cu serviciul în termen;

- sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare;

- au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- sînt private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.

 

5. Drepturile concurenţilor electorali

5.1. Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale la folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget.

5.2. Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

5.3. Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului.

5.4. Pe durata  perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori transferaţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor, precum şi nu pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni administrative fără consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

5.5. Partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

5.6. Concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii.

5.7. Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.

5.8. Concurenţii electorali pot avea persoane de încredere în fiecare circumscripţie electorală. 

5.9. Concurenţii electorali pot depune contestaţii în condiţiile Codului electoral.

5.10. Concurenţii electorali pot să solicite acreditarea observatorilor pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare.

 

6. Obligaţiile concurenţilor electorali

6.1. Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să recupereze mijloacele tehnico-materiale şi financiare ce i-au  fost alocate din buget pentru a-şi desfăşura campania electorală.

6.2. Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.

6.3. Concurentul electoral este obligat să deschidă la bancă un cont cu menţiunea “Fond electoral”, prin care va efectua toate tranzacţiile electorale şi va reflecta toate veniturile şi cheltuielile. Concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei.